Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom je organizácia Slovenský Červený kríž (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zásady ochrany osobných údajov

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR „) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov. Máme prijaté príslušné technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci prevádzkovateľa, ako aj jeho zmluvný partneri, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu (ďalej len „DPO“ (Data Protection Officer)), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej organizácii. DPO môžete kontaktovať emailom na dpo@redcross.sk alebo písomne na adrese: DPO, Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát, Grösslingova  24, 814 46  Bratislava-Staré Mesto.

e-mail DPO: dpo@redcross.sk

 

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom plnenia úloh stanovených prevádzkovateľom.

Právny základ je uvedený v jednotlivých „Informačných systémoch“.

Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií v rámci podujatí konaných prevádzkovateľom:

Právny základ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) nariadenia GDPR

Účasťou na akcii dáva každý účastník „konkludentný súhlas“ s použitím zobrazenia svojej podobizne, mena a priezviska v propagačných materiáloch organizácii SČK (na dobu desať rokov). Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím lehoty. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Účelom zverejnenia je propagácia činností SČK vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods.2 zákona o SČK.

V prípade nesúhlasu zo zverejnením, máte možnosť  podať pred účasťou na podujatí námietku a následne požiadať poverenú osobu prevádzkovateľom o viditeľné označenie (slúži na identifikovanie a následné odstránenie prípadne anonymizovanie fotografií).

Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa uskutočňuje len na vlastnú žiadosť, prípadne udelením súhlasu pri zabezpečení pátracej službu v zmysle § 5 ods. 1 písm. i zákona č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o SČK“).

Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom.

 

Vymedzenie pojmov

 „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

„obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

„profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

„pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

„informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

„tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

„súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

„údaje týkajúce sa zdravia“ sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave;

„dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku;

„medzinárodná organizácia“ je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

 

Informačné systémy

Darcovstvo krvi

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe § 5 ods. 1 písm. f) zákona o SČK

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Trvalý pobyt (prípadne kontaktná adresa), Telefonický kontakt, počet odberov, krvná skupina, email

 Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 Použitie Vašich údajov použité na automatizované rozhodovanie a profilovanie:

 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

 • Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Ocenenie darcov krvi

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe § 5 ods. 1 písm. k) zákona o SČK
 • Prípadne za účelom zverejnenia, alebo poskytnutia tretím stranám na základe udelenia súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • Titul, Meno, Priezvisko, Rodné meno, Dátum narodenia, Trvalý pobyt (prípadne kontaktná adresa), Telefonický kontakt, E-mail a podpis

 Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 Použitie Vašich údajov použité na automatizované rozhodovanie a profilovanie:

 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

 • Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Sociálna pomoc

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe § 5 ods. 1 písm. h) zákona o SČK
 • Prípadne za účelom zverejnenia, alebo poskytnutia tretím stranám na základe udelenia súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Trvalý pobyt (prípadne kontaktná adresa), Telefonický kontakt, E-mail, podpis a iné nevyhnutné údaje potrebné na plnenie účelu

 Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:

 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Školenia  / kurzy

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:

 • v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona o SČK
 • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Trvalý pobyt (prípadne kontaktná adresa), Telefonický kontakt, E-mail, podpis a iné nevyhnutné údaje potrebné na plnenie účelu

 Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:

 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Členovia SČK

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 460/2007 Z.z. o SČK
 • Prípadne za účelom zverejnenia, alebo poskytnutia tretím stranám:
  • na základe udelenia súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR
  • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Trvalý pobyt (prípadne kontaktná adresa), Telefonický kontakt, E-mail, podpis a iné nevyhnutné údaje potrebné na plnenie účelu

 Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:

 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Dobrovoľníci

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané v zmysle zákona o SČK
 • Prípadne za účelom zverejnenia, alebo poskytnutia tretím stranám:
  • na základe udelenia súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR
  • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
  • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Trvalý pobyt (prípadne kontaktná adresa), Telefonický kontakt, E-mail, podpis a iné nevyhnutné údaje potrebné na plnenie účelu

 Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:

 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Kurzy Mládeže SČK

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

 • Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe § 5 ods. 1 písm. m) zákona o SČK
 • Prípadne za účelom zverejnenia, alebo poskytnutia tretím stranám na základe udelenia súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 1. účastník kurzu:
  • Titul, Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Miesto narodenia, Trvalý pobyt (prípadne kontaktná adresa), Telefonický a e-mailový kontakt, zdravotný stav ( napr. alergie…),
 2. Zákonný zástupca účastníka kurzu:
  • Titul, Meno, Priezvisko, číslo OP, Trvalý pobyt (prípadne kontaktná adresa), Telefonický a e-mailový kontakt

 Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:

 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

 • Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osob y

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Námietku je potrebné zaslať na územný spolok, ktorý organizačne zabezpečuje akciu. Námietka musí byť podpísaná a doručená e-mailom alebo na poštovú adresu územného spolku. (Kontakty územných spolkov) Námietka musí byť doručená včas, pred uskutočnením akcie, na ktorej si neželáte vykonávať obrazový, obrazovo-zvukový záznam vašej/ vám zverenej osoby.

Tlačivo námietka dospelá osobaTlačivo námietka zákonný zástupca 

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak môžete požiadať o ich sprístupnenie, opravu alebo o ich vymazanie.

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.